Etiska riktlinjer för intima scener på scen och film
– bäst praxis i arbetet med intimitet, simulerad sex och naktenhet.

1.     Producenter ska, som ett led i riskbedömningen avgöra om en produktion har intima scener och sexuellt innehåll, samt tillse att berörda avdelningar hålls informerade och att nödvändiga åtgärder vidtas:
a. Kostymavdelningen ska ha utrustning/beklädnad som på lämpligt sätt täcker könsdelarna 
b. Endast nödvändig personal ska finnas på plats under inspelningstillfälle
c. Budget ska finnas avsatt för en intimitetskoordinator

2.     Ingen initial audition eller provspelning får innehålla sexscener eller nakenhet. Om det i undantagsfall krävs nakenhet eller halvnakenhet vid en andra audition måste skådespelaren informeras i förväg och ha tillgång till manus. Allt inspelat material måste skyddas och förstöras när rollen väl är tillsatt. 
a. Skådespelaren ska ha ett skriftligt avtal med castingansvarig att all inspelning av en audition med nakenhet/halvnakenhet är konfidentiell. 
b. Om skådespelaren måste bära särskilda kläder (t.ex. baddräkt) vid audition för en reklamfilm ska detta meddelas i förväg. 
c. Om en skådespelare ska uppträda naken eller halvnaken vid en andra audition har hen rätt att ha med sig en stödperson under hela provfilmningen.
d. De enda övriga som tillåts närvara i auditionslokalen är castingdirektorn och/eller regissören/producenten samt motläsaren.

 3.     När avtal skrivs ska alla scener där nakenhet, intimitet eller simulerat sex ingår diskuteras med skådespelaren och dennas ombud/agent. Detta för att överenskommelsen ska vara helt transparent. 
a. Enligt Equitys (Film- och Teaterunionen i Storbritannien) standardavtalet för filmproduktion har skådespelaren rätt att gå med på eller avstå från medverkan i nakenscener eller simulerade sexscener, samt att välja vilken typ av nakenhet hen är villig att gå med på (t.ex. endast rumpan eller helbild). 
b. Ibland tackar skådespelare ja till en roll där rollfiguren ska framträda halvt avklädd, men finner sedan att ytterligare scener skrivits in i manus vilka innehåller nakenhet i helbild och simulerat sex. Skådespelare bör inte avtala om nakenhet i helbild eller simulerat sex om de är endast är beredda att framträda halvnakna.

4.     Regissörer ska för berörda skådespelare utförligt beskriva och diskutera alla scener som innehåller intimitet, simulerat sex och nakenhet, vid lämpliga tillfällen i den kreativa processen: 
a. Innan avtal skrivs 
b. Under repetitionsarbetets gång 
c. Inför framträdandet 

        5.  Vid varje tillfälle då arbetet innebär intimitet, simulerade sexscener och nakenhet ska skådespelaren och dess ombud vara införstådda med detta och ge sitt samtycke. 

        6.  Gränsdragningar ska göras beträffande känsliga situationer, inräknat en gemensamt bestämd strategi, en gemensamt bestämd ”timeout”, för att vid behov avbryta en pågående scen, under repetition och vid inspelning. 

        7.  Vid gestaltningen av intimitet eller en simulerad sex ska skådespelaren och regissören, eller skådespelare och regissören i samråd med en intimitetskoordinator rutinmässigt följa riktlinjerna för intimscener. 
a. Ha alltid en tredje part närvarande och arbeta professionellt utan att bli privat 
b. Fastställa scenanvisningarna 
c. Enas om kroppskontaktens omfattning 
d. Beskriv det fysiska agerandet med ord 
e. Fastställ scenens emotionella innehåll 
f. Förena det fysiska agerandet med det emotionella innehållet till en helgjuten intimscen.

        8. När en repetition på teatern innehåller simulerad sexs eller nakenhet ska inga obehöriga närvara. 

       9. När en teateruppsättning innehåller en simulerad sexscen ska en genomgång av intimiteten ske före varje föreställning. Det är av yttersta vikt att skådespelarna fortsätter att repetera så att de inte blir oaktsamma, och för att tillse att alla känner sig trygga och respekterade både på och utanför scenen. Intimitetsgenomgången ger tillfälle att: 
a. få skådespelarnas synpunkter på hur intimiteten och den simulerade sexscenen fungerade vid föregående föreställning. 
b. inför varje föreställning enas om och ge samtycke till kroppskontaktens omfattning, med utrymme för eventuella justeringar. 
c. beskriv det fysiska agerandet i ord och gå igenom det minst två gånger. 

       10.  På filminspelning av simulerad sex eller nakenhet ska hänsyn till könstillhörighet tas. Detta genom noggranna anteckingsprotokoll (tex. så finns det en sårbarhet i en heterosexuell eller lesbisk intimitetsscen och all filmpersonal består av män)

       11.  Nakenhet. Varje skådespelare som samtyckt till nakenhet måste hålla sin agent underrättad om att skådespelaren vill ha en diskussion om varje nakenscen och en skriftlig sammanfattning av överenskomna scener. Där nakenhet förekommer ska regissören diskutera detaljerna i varje nakenscen med de berörda skådespelarna, skriva ned de föreslagna tagningarna och få skådespelarens skriftliga samtycke. Där nakenhet förekommer vid inspelning: 
a. Bestäm på förhand vid vilka tidpunkter nakentagningar ska ske. 
b. En oavvislig regel är att inspelningen sker utan obehöriga närvarande. 
c. Nakenhet ska endast förekomma från tagning till bryt; vid alla andra tillfällen ska skådespelaren vara skyld med en passande morgonrock eller liknande. 
d. Ingen nakenhet får ske med genital kontakt. Använd alltid skyddande textil eller en diskretionsbarriär. 

       12.  Vid kyssar är regeln att tungkyssar inte används. Om regissören ändå anser att det är gynnsamt för scenen att tungor används måste båda skådespelarna enas om och samtycka till det. Vid repetition av en kyss på scen eller film: 
a. inled med att skådespelarna ger och tar emot en lätt kyss när de samtyckt till fysisk beröring, och gestalta det fysiska agerandet i ord 
b. utforska sedan kyssens karaktär i förhållande till scenens emotionella innehåll och förena fysiskt agerande med emotionellt innehåll

       13. Skådespelare får inte åsidosätta riktlinjerna på egen hand. Varje nytt förslag ska diskuteras med övriga skådespelare och regissören.

       14. Överväg att ta hjälp av en professionell intimitetskoordinator för scener med simulerat sexuellt innehåll.

       15. För scener med simulerat sex som övergår i simulerade övergrepp med våldsinslag, överväg att ta hjälp av en intimitetskoordinator i samverkan med en fight director/stuntkoodinator.

Ita O’Brien
2016-2019

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


Tack till
Dessa riktlinjer skulle inte har varit möjliga utan Vanessa Ewans, universitetslektor och huvuvärare i rörelse vid Royal Central School of Speech & Drama. Framförallt har kapitel 9 i hennes bok ”Actor Movement: Expression of the Physical Being (Bloomsbury Methuen Drama, 2015) varit till stor hjälp samt hennes stöd i att utvecka en strategi för intimitet på scen och film.
Jag är även tacksam till Meredith Dufton, huvudlärare i rörelse på Mountview Academy of Theatre Arts, som bjudit in mig att undervisa hennes elever sedan sommarterminen 2015, vilket har varit avgörande i arbetet med dessa riktlinjer.
Slutligen vill jag tacka Jennifer Ward-Lealand, ordförande vid New Zealands film- och teaterförbund, som var den första organisation som tog sig an och började följa Intimacy on Set guidelines och Michael Hurst som hjälpt till att sprida och dela denna praxis.

 

Kontakt i Sverige
Malin B. Erikson
malinberikson.com/intimacy
connect@malinberikson.com

 

 

Öppna pdf för utskrift!